تانزانیا، کارخانه روغن کنجد

Tanzania پروژه: کنجد

Sesame Oil Plant محل: شینیانگا، تانزانیا

Tanzania ظرفیت: ورودی 60 تن در روز

Sesame Oil Plant سال ساخت:2010-2011

Tanzaniaروند:فیلتر کردن نفت خام، صمغ زدایی، سفید کردن، بو زدایی، موم زدایی، تصفیه مداوم با موم زدایی دسته ای. 
Sesame Oil Plant

توصیه ماشین کلید